Duyurular
11.03.2014 10:18 Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği 19. dönem Yönetim Kurulu belirlenmiştir.
23.07.2012 16:58 1 Ekim 2012 tarihi itibariyle yeni adresimize taşındık, iletişim bilgilerinden yeni adresimize ulaşabilirsiniz.
11.03.2014 10:40 Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Toplantı Salonu sektörün kullanımına sunulmuştur. Detayları dosyalar bölümünde inceleyebilirsiniz.
15.07.2014 13:06 Metalik Fikirler 3.yarışmasını düzenliyor...Detayları www.metalikfikirler.org adresinden öğrenebilirsiniz.

Türkiye Döküm Sanayicileri Dernegi

tesett¨¹r giyim e-imza

1976 y?l?nda kurulmu? olan Türkiye Döküm Sanayicileri Derne?i, ülkemizin demir ve demird??? metallerin döküm� konusunda faaliyet gösteren sanayi kurulu?lar?n? yurt içinde ve d???nda temsil eden en üst kurumdur.

Türkiye Döküm Sanayinin önde gelen 116 sanayi kurulu?unun üyesi bulundu?u TÜDÖKSAD'?n misyonu Türkiye'de Döküm sanayiinin bir bütün olarak geli?tirilmesidir.

Tüdöksad döküm sektörünün bütün dallar? ile ilgilidir. Bu amaçla fuarlar, sergiler, konferans ve paneller, e?itimler, kongreler, yar??malar ve çe?itli di?er etkinlikler düzenlenmek; dergi, çe?itli kitap, katalog ve di?er yay?nlar �?kar?lmak; Döküm Literatür� Kütüphanesi olu?turulmak; Türkiye'de dökümcülük e?itiminin yayg?nla?t?r?lmas? ve niteli?inin artt?r?lmas? için üniversiteler ile ili?ki ve projeler geli?tirilmek; kamu nezdinde döküm sektörün� temsil eden çal??malar yapmak gibi Döküm Sektörüne yönelik hizmetleri kapsamaktad?r.

Dünya Döküm Örgüt�, Avrupa Dökümcüler Birli?i da üyesi olan TÜDÖKSAD profesyonel kadrosu ile kendine ait Istanbul Mecidiyeköy'deki yeni ofis kat?nda faaliyet göstermektedir.

Üye Rehberi

Yukarı