TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (MAYIS 2022)

(16.05.2022) Tarihli Olağan Genel Kurulda kabul edilen şekli)

Madde 1.- DERNEĞİN ADI

Derneğin adı; “TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ”; Kısaltılmış adı “TÜDÖKSAD”; İngilizce adı “THE TURKISH FOUNDRY ASSOCIATION” dur.

Madde2. DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin Merkezi İstanbul’dur.

Madde 3. DERNEĞİN FAALİYET ALANI, AMACI, ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Türkiye’deki Demir, Çelik ve Demirdışı metaller dökümü yapan bütün sanayicilerimizi temsil eden tek ve en üst kurumdur.

Cumhuriyetin Kuruluşundan beri devam etmekte olan sanayileşme çabalarımızı daha verimli kılmak ve ülkemizin her yerine ulaştırmak gayesiyle, gelişen teknolojik imkanları kullanarak ve yeniden şekillenen Dünya’daki ticari ve ekonomik gelişmelere süratle adapte olarak, medeni Dünya’da yerimizi almalıyız.

Bu hususları sağlamak için, sahip olduğumuz üretim potansiyelimizi yetişmiş ve yetişmekte olan insan gücü kaynaklarımızı ve sahip olduğumuz jeopolitik konumun sağladığı jeo-ekonomik potansiyeli içinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağı’nın teknolojik olanakları ile birleştirerek, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda rekabet edilebilecek kalite güvencesine sahip üretim kapasitemizi arttırmak için fikir ve güç birliği organizasyonunu gerçekleştirerek ülkemiz ve milletimizin mutluluğuna katkı sağlamaktır.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet göstererek çalışmalar yürütür.

3.1. İstikrarlı ve Sürdürebilir gelişmenin temini;

a)        Türk ekonomisi içinde, gelişmiş ülkelerdeki talepler dikkate alındığında; potansiyeli yüksek ihracat sektörlerinden biri durumunda olan döküm sektörümüz mamul ve yarı mamullerinin ihracatını arttırmak için, dış ticaret rejimi imkanlarının sağladığı olanakları içinde sektörel dış ticaret şirketleri kurulması, yeni pazarlar araştırılması, gelen taleplerin üyelerimizin imkanına sunulması ve AB kıstaslarında KOBİ statüsüne giren üyemiz işletmelerine sağlanacak kredi imkan ve olanakları konularında bilinçlendirme imkanlarını sağlamak;

b)        Sektörümüzün ihtiyacı olan her seviyedeki kalifiye iş gücünü temin gayesi ile, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve Özel Eğitim Kuruluşları ile işbirliği yapmak, Eğitim programları ve sektörümüzün beklediği nitelikler hakkında bilgi ve görüş bildirmek; ARGE çalışmalarını üyelerimiz nezdinde ve üniversitelerimizde teşvik etmek ve desteklemek;

c)        Yurdumuzda imali mümkün olmasına rağmen çeşitli imkanlarla ithal edilmekte olan döküm parçaların ithalini sektörümüzün kalite güvencesi ve yapabilirlik potansiyelini, Resmi ve özel teşebbüs nezdinde gösteren girişimlerimizi sürdürerek, kanunlar çerçevesinde, yurt içi üretimimizi arttırmaya yönelik imkanları yaratmak;

3.2. Sektörümüzün ve Ülkemizin rekabet gücünün artırılması

a)        Üyeler arasında teknolojik imkânlar, bilgi ve idari uygulamalar konularında fikir alışverişi imkanlarını hazırlamak;

b)        Sektörde ortak dilin konuşulacağı teknolojilerin oluşturulmasında referans kurum olarak çalışmalar yürütmek;

c)        Yoğun elektrik enerjisi kullanıcısı durumunda olan döküm fabrikaları için birçok Avrupa ülkesinde sanayi teşvik gayesi ile uygulanan tarife farklılığını temin gayesi ile her türlü girişimde bulunmak ve sektöre ucuz enerji temini çalışmalarını sürdürmek;

d)        Sektörün performans göstergelerinin, endekslerinin ve standartlarının belirlenmesi “En İyi Uygulamaların” paylaşılmasının sağlanması, benzer meslek örgütleri ve üniversiteler ile işbirliklerinin örneklenmesi. Dünya ve ülkemizde benzer mesleki kuruluşlar ile gündemin takip edilmesi ve üyelere görsel, basılı vb. ortamlarda bilgilerin dağıtılması.

3.3. Uluslararası Entegrasyon ve İşbirliği;

a)        Yurtdışındaki benzer amaçlı çalışan Uluslar arası dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak. Aynı amaçla yurtdışında kurulmuş dernek, birlik ya da federasyonlara üye olmak veya Üyeliklerden ayrılmak;

b)        Türk Döküm Sanayi imkan ve potansiyelini tanıtmak ve Dünya Döküm Sanayi ile bütünleşmeyi sağlamak maksadı ile Uluslar arası Fuarlar ve seminerlerin düzenlenmesini teşvik etmek, bu kuruluşlarla işbirliği yapmak, üyelerimizin ve işbirliği yaptığımız uluslar arası kuruluşların iştiraklerini sağlamak ve Uluslar arası kongrelerin organizasyonu için imkanlar hazırlamak; Dünyada döküm sanayindeki gelişmeleri takip etmek bu gelişmeleri üyelerine aktarmak; Bu maksatla toplantılar seminerler düzenlemek, yayın faaliyetlerinde bulunmak, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, araştırma kurumlar ve aynı maksatla faaliyet gösteren kuruluşlara iştirak etmek, ilişki kurmak, düzenledikleri seminer ve toplantılara üyelerinin katılım imkanlarını hazırlamak;

c)        Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

3.4. Görüş, öneri ve bilgilerin karar odaklarına aktarılması;

a)        Türk Döküm sektörünün yurt çapında sağlıklı envanter ve istatistik çalışmalarını yürütmek ve gerek resmi kuruluşlara gerekse üyelere muntazam istatistiki bilgiler vermek üzere bu  çalışmalara imkan hazırlamak;

b)        Ana sanayi kollarından biri olan Döküm Sanayii’nde gelişme ve ihracata engel olan her nevi maliyet arttırıcı ve zaman kaybettirici vergi, resim, harç, fon bürokrasi ve dokümantasyon, uygulamadaki zorluklar ve benzeri hususlarda incelemeler yaparak bunların ihracat ve gelişmeyi önleyici yönlerinin değiştirilmesi için ilgili makamlar nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunmak;

c)        Sektörü ilgilendiren konularda bilgi ve görgü alışverişinde bulunmak; ülkemizde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarını tanımak gayesiyle, bu kuruluşlarla üyemiz fabrikalara ziyaretler organize etmek;

3.5. Sektörel ve mesleki örgütlenme ve Temsil;

a)        Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği, dökümcülük mesleği mensupları, döküm teknikleri ile sanayi üretimi yapan sanayi kuruluşları, döküm teknolojileri konusunda çalışmalar yapan gerçek ve tüzel kişi ve kurumları temsil eder. Sektörün en üst düzeydeki kurumudur.

b)        Döküm Sanayicilerini bir araya getirerek karşılıklı yakınlaşma ve işbirliği imkanlarını sağlar;

c)        Sektörümüzün ihtiyacı olan yerli veya yabancı her türlü hammadde, katkı maddesi veya yardımcı maddelerin temininde karşılaşılan zorluklar ve fiyat istikrarsızlıklarını önleyerek üyelerimizin satış ve ihracat potansiyelini arttırmak için; bu malzemeleri uygun fiyatlarla üyelere ulaştırmak, yurtiçi veya yurt dışı fuarlar organize etmek, kongre ve turizm etkinlikleri düzenlemek amacıyla dernek iktisadi işletmesi kurmak,

d)        Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayici, işadamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip bir federasyon kurabilir; kurulmuş olan federasyonlara katılabilir.

e)        Üyelerinin yeni kuruluş ve müşterek teşebbüslerinde kaynak israfını önlemek, doğru ve sağlıklı müesseselerin doğmasına yardımcı olmak maksadıyla, geçen süreç içinde oluşmuş olan bilgi birikimi ve tecrübelerden istifade edilmesini teminen üyeleri arasında fikir alışverişi ve işbirliği organizasyonlarına imkan sağlamak;

f)         Yukarıdaki amaç ve hizmet konularında seminerler ve konferanslar düzenlemek derneğimizi yurt içi ve dışında tanıtmak gayesi ile katalog, teknik yayınlar, haber bültenleri hazırlatmak, uygun şekilde arşiv oluşturmak, WEB Sitesi açmak, Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlayabilmek ve bunları üyelerine, resmi kuruluş, Üniversite ve benzeri kuruluşlara göndermek;

g)        Türk Döküm piyasasını etkileyen sosyal ve ekonomik koşullar ile ilgili her türlü bilgi toplama, düzenleme ve yayın çalışmaları yapar, yaptırır, yapılmasına iştirak eder, yurtiçinde ve yurtdışında bu amaçla her türlü kuruluşla işbirliği yapar ve yurt dışından gelecek/yurt dışına çıkacak sektördeki firmalara aydınlatıcı bilgi vererek referans noktası olur. Düzenli raporlar hazırlar veya hazırlatır.

h)        Faaliyetleri için laboratuar, araştırma geliştirme merkezi, kütüphane, sosyal lokal ve benzeri tesisler kurabilir, taşınmaz mal satın alabilir, satabilir.

i)         Yardım Toplama Kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım toplayabilir. Yardım amacıyla sergi, piyango, balo ve benzeri sosyal faaliyetler düzenleyebilir.

j)         Aynı amaç doğrultusunda olmak üzere Federasyon Kurucu Üyesi olabilir veya kurulmuş bulunan Federasyonlara katılabilir. Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.

k)        Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

l)         Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kurulun kararı ile gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek her nevi irtifak, şüf’a gibi ayni ve kira gibi işahsi hakları iktisab, tesis, terkin veya fek eder.

m)      Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak borçlanabilir.

Madde 4. DERNEĞİN KURUCULARI

26 Ekim 1976 Yılında kurulan Derneğin, Kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

ADI SOYADI

ADRESİ

MESLEĞİ

UYRUĞU

Sabahattin MOLLAOĞLU

Silvan Sanayi A.Ş. – İST

Elektrik Y. Mühendisi

T.C.

Turgut ÖZAL

Elektro Metal San.A.Ş- İST

Elektrik Y. Mühendisi

T.C.

Yüksel POLAT

Türk Demir Döküm Fab.AŞ.- İST

Y.Mühendis

T.C.

Haluk AKBAŞOĞLU

Ak Metal Demir ve Çelik Dök.San.A.Ş.-İST

Sanayici

T.C.

Mithat URAL

Emaş Endüstriyel Met.San ve T.A.Ş.- İST

Metalürji Y. Mühendisi

T.C.

Rüştü ALDIKAÇTI

İral Çelik Dök.ve Mak.San.A.Ş.- İST

Sanayici

T.C.

Hazım ALDIKAÇTI

Aldıkaçtılar Demir Çelik ve Döküm San.AŞ-İST

Sanayici

T.C.

Mahmut MUCUOĞLU

Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş.- BURSA

Avukat

T.C.

İhsan KES

Kaliteli Çelik San.ve T.A.Ş.-İST

Sanayici Tüccar

T.C.

Ferhat KOCABALLI

Fer Döküm Sanayi –İST

Sanayici

T.C.

Hasan YÖRÜK

Yörük Çelik San.A.Ş.- İST

Dr.İktisatçı

T.C.

Madde 5. ÜYELİK

Madde 5.1. Üyelik Çeşitleri

Derneğin Dört çeşit üyesi vardır;

a)     Asil Üyeler;

b)     Onur Üyeleri;

c)     Bireysel Üyeler;

d)     Katılımcı Üyeler;

ASİL ÜYELER: Bu tüzükteki üyelik vasıflarına haiz olup, derneğe asil üye olmak üzere müracaat eden ve bütün tüzük hükümlerini kabul ederek Yönetim Kurulu tarafından Aday üyeliğe, Genel Kurulu Tarafından Asil Üyeliğe kabul edilmiş, Döküm Sanayi alanında fiili üretim yapan Tüzel Kuruluşlar Derneğin Asil üyeleridir.

ONUR ÜYELERİ: Derneğe yakınlığı tesbit olunan ve intibahı dernek için bir kazanç ve şeref addedilen ve kendilerine Yönetim Kurulu’nca ”Onur Üyeliği” ünvanı verilen üyelerdir. Bu üyelerin asil üyelerden farklı olarak seçme ve seçilme hakları yoktur. Temenni mahiyetinde olmak ve fikirlerinden istifade edilmek için her türlü toplantılarda konuşmak isteyenlere söz verilebilir. Derneğin her türlü imkânlarından istifade edebilirler. İstedikleri takdirde diğer üyeler gibi ödenti da ödeyebilirler.

BİREYSEL ÜYELER: Döküm sektöründe özel ve kamu işletmelerinde veya ilgili akademik veya kamusal kurumda 15 yıldan fazla süredir fiilen hizmet etmiş, çalışmaları ile Derneğe katkıları olacağı kabul edilen kişiler, Derneğe Bireysel Üye olabilirler. Bu üyelerin asil üyelerden farklı olarak seçme ve seçilme hakları yoktur; ödenti ödemezler; Derneğe “Asil Üye” olarak girmiş olanlar emeklilik veya başka nedenlerle firmalarından ayrılmaları halinde istedikleri taktirde Derneğe üyelikleri Bireysel üye olarak devam edebilir; Komisyonlarda görevler alabilirler.

KATILIMCI ÜYELER: Sektöre ürün ve hizmet sağlayan “Tüzel Kişiler”, Yönetim Kurulu kararı ile katılımcı üye olarak kabul edilebilirler. Bu üyelerin seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi ödenti ödeme zorunlulukları da yoktur; ancak dernek bütçesine bağış ile katkıda bulunurlar. İlgili komisyonlarda görevler alabilirler.

Madde 5.2. Üyelik Şartları

        Döküm Sanayisinde çalışan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile aynı sektörde faaliyet gösteren fiil ehliyetine sahip tüzel kişilikler, Dernek üyesi olabilirler. Tüzel kişi üyeliklerinde İş yerinin en az 25 işçi çalıştırması, kalite güvencesine yönelik teknik eleman ve teçhizata sahip olması veya teminini öngörmesi; çelik veya alüminyum dökümhaneleri için en az 500 ton/yıl; pik/sfero/temper ve diğer demir dökümhaneleri için en az 1,000 ton/yıl kapasiteye sahip olması ve Sanayi Odasına veya Ticaret Odasına kayıtlı bulunması gereklidir. Hassas Döküm yöntemiyle veya alüminyum dışında demir-dışı metal döküm üretimi yapan tüzel kişiler kapasite sınırından muaf olup diğer değerlendirme ölçütleri esas alınarak üyelik başvuruları ilgili komite ve/veya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Madde 5.3. Üye Olma;

        Derneğe üye olmak isteyenler, iki asil üyenin imzalarını havi tanıtma ve taahhüt beyannamesini ve üyelik bilgi formunu doldurmak suretiyle müracaatta bulunacaklardır.

        Aday Üyelik için yapılacak müracaatlar, Yönetim Kurulu tarafından otuz gün içinde cevaplandırılır. Üyelik için müracaat edenlerin dileklerini kabul edip etmemek Yönetim Kuruluna aittir. İstemin reddi halinde, Yönetim Kurulu gerekçe göstermekle yükümlü değildir.

        Yönetim Kurulu Tarafından üyeliği karara bağlanan Aday Üye için ilk Genel Kurul da oylama yapılarak Asil Üyeliğe kabule veya redde karar verilir.

        Aday Üyelik süresince üyeler Derneğin faaliyetlerine katılmakla beraber Genel Kurul’da Seçme ve Seçilme hakları yoktur.

Madde 5.4. Üyenin Görevleri;

        Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğini Sektörün en üst Kurumu olarak tanımak ve tanıtmak;

        Derneğe karşı taahhütlerini düzenli olarak yerine getirmek;

        Aynı amaçlar etrafından birleşen meslektaşlar ile bilgi, tecrübe ve görüşleri paylaşmak;

        Yönetim Kurulunun veya ilgili komisyonların talep edeceği istatistiki bilgilerin toplanmasında düzenli ve yardımcı olmak;

        Teknik ve Ekonomik faaliyetlere, Komisyon çalışmalarına yetkin elemanların katılımı ile destek olmak;

Madde 5.5. Üyeliğin Sona Ermesi;

        1)  Üyelikten Çıkma;

Üyelik, üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır.

         2) Üyelikten Çıkarılma;

-     Dernek ve Sektör Menfaatlerine aykırı hareket ettiği tespit edilenlerin;

-     Yasalara göre dernek üyesi olma vasfını kaybedenlerin;

-     Derneğin ödentilerini ödemeyenlerin;

-     Derneğin faaliyet gösterdiği sektörden ayrıldığı hukuken ve fiilen tespit edilen gerçek ve tüzel kişiliklerin,

Asil üyelikleri Yönetim Kurulu tarafından askıya alınır. İlk Genel Kurul’da görüşülerek Üyelikten çıkarılma Genel Kurulun kararı ile olur. Genel Kurul kararı kesindir.

Madde 6. DERNEK ORGANLARI

1-   Genel Kurul

2-   Yönetim Kurulu

3-   Denetim Kurulu

4-   Yüksek Danışma Kurulu

Madde 7. GENEL KURUL

Genel Kurul, Derneğin kayıtlı asil üyelerinden meydana gelir. Her üye Genel Kurul toplantılarında Dernek işleri hakkındaki oyunu bizzat kendisi kullanır. Genel Kurulda her üyenin bir oyu mevcuttur.

Madde 7.1. Genel Kurul Toplantılarının Toplanma Şekli ve Zamanı

        Olağan Genel Kurul 2 yılda bir şubat ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Genel Kurul Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördükleri durumlarda veya dernek asil üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Toplantılar Dernek Merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

        Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyeler çizelgesini saptar. Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak posta veya faks ile bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj göndermek yolu ile bildirilir.

        Genel Kurul Toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda Başkan vekili veya Muhasip üyeden biri açar ve yoklama yaptırır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine giderler. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerinin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı: Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

        İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı  ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

        Genel Kurulun açılışını müteakip toplantıyı idame etmek üzere bir Divan Başkanı bir Başkan vekili ile bir katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Başkan vekili ve Katip toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Madde 7.2. Genel Kurulun Ödev ve Yetkileri;

        Dernek Organlarının Asil ve Yedek Üyelerini seçmek;

        Dernek Tüzüğünü değiştirmek,

        Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülerek, kurulları aklamak,

        Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin ve yıllık ödentilerin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabul etmek,

        Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

         Derneğin amaç ve hedeflerine ulaşması bakımından Yönetim Kuruluna direktif vermek,

        Gereğinde gündem maddeleri ile ilgili komisyonları oluşturmak üyelerini belirlemek,

        Derneğin fesih ve tasfiyesi hakkında karar vermek, tasfiye komisyonunu seçmek ve tasfiye neticesinde bakiyesinin hangi kuruluşa tahsis edileceğini tayin etmek,

         Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri ifa etmek,

         Derneğin kendi konusunda Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki mesleki Dernek veya kuruluşlara dernekler kanunundaki esaslara göre üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek.

        Derneğin federasyonlara katılması veya ayrılmasına karar vermek ve Derneği temsil edecek delegeleri seçmek;

         Derneğe üyelik başvurusu yapan ve Yönetim Kurulunca değerlendirilen ve Aday Üyelik süresi tamamlanan firma ve kişilerin üyeliklerine karar vermek. Üyelikleri askıya alınanların üyeliklerini düşürmek.

       Üyelikten çıkarılma kararları aleyhine yapılan başvuruları incelemek, karara bağlamak,

Madde 7.3. Karar Nisabı

Genel Kurulda kararlar açık oy veya adi çoğunlukla verilir. Organların seçimi gizli oyla yapılır. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi için toplantıda bulunan üye sayısının 2/3 çoğunluğu gereklidir.

Madde 8. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından iki yıllık süre için 9 (dokuz) asil 5 (beş) yedek üye olarak seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasında bir Başkan, yeteri kadar Başkan Vekili ve bir Muhasip üye seçer; Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Madde 8.1. Toplantı Zamanı ve Nisap;

Yönetim Kurulu en az ayda bir Başkanın çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlar. Yönetim Kurulunca kabule şayan özrü olmaksızın üst üste dört toplantıya mazeretsiz gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.

Madde 8.2. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

        Derneği temsil etmek, bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek;

        Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ve yılık ödentileri hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

        Dernek Tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak;

        Genel Kurul’da kabul edilen bütçeyi uygulamak, giriş ödentisi, yıllık ödenti ve üye katkı paylarını tespit etmek;

        Gerektiğinde Çalışma Komisyonlarını oluşturmak ve çalışma koşullarını düzenlemek, üyelerini belirlemek;

         Dernek İktisadi İşletmesinin Tüzük de yazılı amaçlar doğrultusundaki faaliyetlerini yönetmek, Kanunen temsil etmek, Şirket Müdürünü ve kadrosunu atamak;

        Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek;

        Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantısına karar vermek ve gündemi hazırlamak; Yönetim Kurulunda kararlar açık ve adi çoğunlukla verilir.

Madde 9. DENETİM KURULU

Denetim Kurulu, Genel Kurulca iki yıllığına seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler ilk toplantılarında kendi aralarında bir başkan, bir raportör üye seçerler.

Madde 9.1 Denetim kurulunun Ödev ve Yetkileri

        Derneğin defterini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla inceler. Gerektiğinde Yönetim Kurulundan izahat isteyebilir.

        Yaptığı idari ve mali Denetim sonuçlarını Yönetim kuruluna ve toplandığında bir raporla Genel Kurula bildirir.

        Yönetim Kurulunun, Genel Kurulu olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırma yetkisini kullanmadığı takdirde, Genel Kurulun toplanması çağrısında bulunur.

Madde 10. YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Yüksek Danışma Kurulu Derneğin en üst danışma organıdır. Yüksek Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından seçilirler. Yüksek Danışma Kuruluna, Dernek kurucu üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış üyeler, Onur Üyeleri ve Dernek Yönetimini yönlendirecek bilgi ve tecrübesi sebebiyle bu göreve layık görülenler seçilirler.

Yüksek Danışma Kurulu senede en az 2 sefer Yönetim Kurulu Başkanının daveti ile Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte toplanarak; Yönetim Kuruluna yıllık faaliyetler konusunda tavsiyede bulunurlar. Kurul kararları istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu’nu bağlamaz.

Madde 10.1. Yüksek Danışma Kurulunun Görevleri

Türk Sanayinin, Döküm Sanayinin ve çalışma hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,

Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,

Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikleri bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

Madde 11. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Dernek, faaliyetlerini sürdürmek için bütçesini aşağıdaki gelir kalemlerinden karşılar;

        Üyeliğe giriş ödentileri;

        Üyelerin yıllık olarak ödeyecekleri ödentiler ile katkı payları;

        Derneğin Tüzüğüne ve Kanunlara göre yapılabilecek her türlü faaliyetler sonucu sağlanan gelirler;

        Mal varlığı gelirleri ve bağışlar;

        Dernek İktisadi İşletmesinin Faaliyet Gelirleri.

Madde 12. YILLIK ÖDENTİNİN BELİRLENME ŞEKLİ

Üyelerden toplanacak ödentiler ve katkı payları Dönemin başında Yönetim Kurulu tarafından hakkaniyet esaslarında belirlenir. Ödentilerin tahsilat şekli ve yöntemi de Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Dönemin başında Genel Kurulun onayına sunulur.

Yeni Üyelik için başvuran firmanın kategorisine göre tespit edilen yıllık ödenti kadar ilk giriş ödentisi de tahsil edilir.

Madde 13. GELİR GİDER İŞLEMLERİ VE DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 13.1. Tahsilat ve Ödeme usulleri

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır;

- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

- Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

- Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

- Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 (beş) yıldır.

Madde 13.2. Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 13.3. Zamanında ödeme yapılmaması;

Yıllık ödentinin ve derneğe olan sair mali taahhütlerini tespit edilen usule göre ve zamanında ödemeyen üyeye yazılı ihtarda bulunulur.  İhtara rağmen borcunu ödemeyen ve ödeme zorluğu içinde olan üyenin Dernek üyeliği askıya alınarak faaliyetlere davet edilmezler ve üyelik haklarından mahrum olurlar.

Borcunu ödememekte israr eden üyenin üyeliği Genel Kurul Kararı ile düşürülerek Dernekle ilişkisi kesilir. Gecikmiş Ödentilerini ödeyenler üyelik haklarını ödemelerini yaptıkları tarihten itibaren tekrar elde ederler.

Madde 14. DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI

Dernek, 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarakçıkartılan “Dernekler Yönetmeliği”nin 31. 32. 33. ve 34. maddelerinde öngörülen usul ve esaslara göre defterlerini tutar.

Bu defterlerin Noterden veya İl Dernekler Biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

Madde 15. DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ESASLARI

Genel kurul, derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 16. TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Tüzük değişikliği “genel kurul” kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 17. DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Dernek’de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 18. GENEL HÜKÜMLER

Tüzükte yer alan maddeler dışındaki hususlarda Dernekler kanunu Hükümleri geçerlidir ve T.C. Medeni Kanununun cemiyetlerle ilgili bölümünde yazılı hükümler uygulanır.

18 (Onsekiz) maddeden oluşan bu Yeni Tüzük 17/02/2014 tarihli Genel Kurul toplantısında görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiş ve önceki tüzüklerin yerini almıştır.

 
TÜDÖKSAD, Dünya Dökümcüler Birliği ve Avrupa Dökümcüler Birliği Üyesidir.

İŞ BİRLİKLERİMİZ

TÜDÖKSAD, CHROMAFOR (Erasmus+ KA202) projesinin bir ortağıdır.
TÜDÖKSAD, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunun bir üyesidir
Rakamlarla TÜDÖKSAD
6.5 Milyar

Türkiye Döküm İhracatı (Euro)

2

Türkiye'nin Avrupa Döküm Üretim Sıralaması

1976

Kuruluş Tarihi

202

TÜDÖKSAD Üyelerinin Sayısı